POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R  W  K   Czcionka   A  +A  A++  Tumacz jzyka migowego

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

Aktualności

Ilość artykułów: 100

Wykonanie wydatków budżetu oświaty w 2014 roku

Ogółem na kwotę - 184.294.587,13 zł - 99,82% planu w tym: - wydatki płacowe - 154.202.100,90 zł - 99,99% - wydatki rzeczowe - 26.622.597,59 zł - 99,24% - zadania dodatkowe - 3.469.888,64 - 96,85% między innymi doskonalenie zawodowe nauczycieli, pomoc materialna dla uczniów, pozostałe działalności.

więcej

Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2015 r. w związku z nowelizacją ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) nastąpiły zmiany w zakresie funkcjonowania administratora bezpieczeństwa informacji (zwanego ABI). Jeśli administrator danych powoła ABI, zgodnie z art. 46b ust. 1 ustawy, ma obowiązek w ciągu 30 dni zgłoszenia tego faktu do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Jeśli w placówce był powołany ABI przed dniem 1 stycznia 2015 r. to powinien zostać zgłoszony do rejestracji GIODO do dnia 30 czerwca 2015 r. Jeśli administrator danych nie dokona zgłoszenia dotychczasowego ABI do rejestracji, to po 30 czerwca 2015 r. przestaje on pełnić funkcję, a zadania ABI przejmuje administrator danych. Administrator danych, który zgłosi ABI do rejestracji jest zobowiązany zgłaszać Generalnemu Inspektorowi każdą zmianę informacji objętych zgłoszeniem powołania ABI w terminie 14 dni od dokonania zmiany, a także jego odwołanie w terminie 30 dni od jego odwołania.

więcej

ISO 9001:2008

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 3 grudnia 2014 roku Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wola m.st. Warszawy otrzymało pozytywną rekomendację Auditora zewnętrznego – Pani Elżbiety Dural Specjalisty ds. Certyfikacji ISOQAR CEE Sp. z o.o., co zadecydowało o przedłużeniu o kolejny rok ważności certyfikatu na zgodność systemu ISO 9001:2008.

więcej

Warszawska Grupa Zakupowa

W związku z przystąpieniem szkół i placówek oświatowych Dzielnicy Wola m. st. Warszawy do Warszawskiej Grupy Zakupowej przypominamy o konieczności rozwiązania obowiązujących do dnia 31 grudnia 2014 r. umów na dostawy energii elektrycznej, aby uniknąć ich przedłużenia na czas nieokreślony. Przypominamy również o konieczności zawarcia umów dystrybucyjnych na rok 2015 z dystrybutorem energii elektrycznej RWE Stoen OPERATOR sp. z o.o

więcej

Sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych w roku 2014

Uprzejmie przypominamy o obowiązku sporządzenia i przekazania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 marca 2015 r. rocznego sprawozdania do Urzędu Zamówień Publicznych o udzielonych zamówieniach – obowiązek dotyczy wszystkich zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, bez względu na tryb udzielenia zamówienia publicznego, w tym zamówień poniżej progu 30 000 euro. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania(Dz.U. z dnia 12 grudnia 2013 r., poz. 1530), sprawozdanie przekazuje się jedynie drogą elektroniczną za pomocą formularza umieszczonego na stronach portalu internetowego urzędu Zamówień Publicznych

więcej

Fałszywe wiadomości wysyłane do administracji publicznej

Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT.GOV.PL informuje o trwających kampaniach tzw. phishingowych, związanych z wiadomościami e-mail wysyłanymi do instytucji administracji publicznej, a także do sektora prywatnego. Przedmiotowe wiadomości wykorzystują wizerunek firm zaufania publicznego oraz instytucji, m.in.: firm z branży systemów rezerwacyjnych operatorów telekomunikacyjnych firm kurierskich polskich banków

więcej

Minimalne wynagrodzenie w 2015 roku

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. (Dz.U. poz. 1220) od 1 stycznia 2015 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1.750 zł, a w I roku pracy 1.400 zł.

więcej

Sprawozdanie z wynagrodzeń nauczycieli w 2014 r.

W związku z art. 30a ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. Nr 97, poz. 191, z późn. zm.) Biuro Edukacji udostępnia do pobrania sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w jednostkach oświatowych prowadzonych przez m.st. Warszawa wraz z informacją uzupełniającą.

więcej

Ustawa okołobudżetowa (odpis za ZFŚS, środki na doskonalenie nauczycieli)

W 2015 r. nie zmieni się wysokość odpisu na ZFŚS dla nauczycieli. Do ustalenia tego odpisu, tak samo jak w 2014 r. , będzie miała zastosowanie kwota bazowa obowiązująca w dniu 01.01.2012 r., czyli 2618,10 zł. Wysokość odpisu na ZFŚS dla pracowników administracji i obsługi nadal ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 roku ogłoszonego przez Prezesa GUS. Wynagrodzenie to wynosi 2917,14 zł. Nie zmienią się też zasady wyliczania środków przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Podstawa prawna: ustawa z dn. 05.12.2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1877 )

więcej

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 435 032 205 zł | Etaty 3683 | Uczniowie 27517 | Placówki 69 | 1128 oddziały w tym 23 oddziały kursów kwalifikacyjnych | 12 projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej