POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R  W  K   Czcionka   A  +A  A++  Tumacz jzyka migowego

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

Aktualności

Ilość artykułów: 101

Zmiana zasad oskładkowania umów zleceń

Uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 r. poz. 1831 ze zm.) od dnia 1 stycznia 2016 r. zmieniły się zasady oskładkowania umów zleceń. W dalszym ciągu, co do zasady umowy cywilnoprawne zawarte z własnym pracodawcą podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym. W przypadku umów zawieranych nie z własnym pracodawcą zleceniobiorca będzie podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom z tej umowy zlecenia, która została zawarta jako pierwsza. Jeśli zleceniobiorca w danym miesiącu nie uzyska przychodu w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę (1850 zł w 2016 r.) z pierwszej umowy o pracę, wówczas będzie objęty ubezpieczeniami społecznymi ze wszystkich umów zleceń, które w wyniku sumowania uzyskają przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, zgodnie z art. 9 ust. 2c ww. ustawy.

więcej

Nowy kurs złotego w stosunku do euro i nowe progi unijne

Od 1 stycznia 2016 r. średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,1749 zł. Tym samym zmienił się próg kwotowy obligujący do stosowania ustawy, który wynosi 125.247,00 zł netto. Podstawą prawną tej regulacji jest rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2254).

więcej

UCHWAŁA NR XVIII/411/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ww. uchwałą przyjęty został program współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

więcej

ZARZĄDZENIE NR 1459/2015 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zasad informowania o zamówieniach publicznych udzielanych przez m.st. Warszawę oraz jednostki nadzorowane przez m.st. Warszawę Zarządzenie określa zasady upubliczniania informacji o zamówieniach publicznych udzielanych przez Miasto Stołeczne Warszawa oraz jednostki nadzorowane i podległe zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

więcej

Zmiany w zakresie art. 188 Kodeksu pracy

Po nowelizacji przepisów Kodeksu pracy od 2 stycznia 2016 r. art. 188 Kodeksu pracy otrzyma nowe brzmienie. Rodzic uprawniony do zwolnienia od pracy z tytułu wychowywania dziecka w wieku do lat 14 będzie mógł zdecydować, czy będzie wolał wykorzystać ten przywilej w dniach (2 dni), czy w godzinach (16 godzin).

więcej

Zmiany w podatku od nieruchomości od stycznia 2016 roku.

W dniu 20 lipca 2015 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, modyfikując również przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2015.1045). Główne zmiany dotyczą nowych zasad obciążania podatkiem od nieruchomości tzw. części wspólnych budynków, w których wyodrębniono własność lokali oraz preferencji podatkowych dla przedmiotów opodatkowania niewykorzystywanych przez podatnika ze względów technicznych. Pozostałe zmiany dotyczą m.ni. właścicieli gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych oraz właścicieli garaży wielostanowiskowych w budynkach mieszkalnych. Inna ważna zmiana dotyczy kwestii płatności podatku od nieruchomości. Od 1 stycznia 2016 r. w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek będzie płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. Nowelizacja wchodzi w życie 1 stycznia 2016 r.

więcej

Argos - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie

Pragniemy Państwa poinformować ,iż w ramach III edycji projektu „Argos-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie „współfinansowanego z środków Unii Europejskiej na przełomie listopada i grudnia 168 zestawów komputerowych trafi do wolskich pracowni informatycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach . Celem projektu jest pomoc uczniom w kształtowaniu wiedzy informatycznej oraz w rozwijaniu zainteresowań. Zestawy komputerowe w naszej dzielnicy otrzymają Szkoła Podstawowa nr 166 im Żwirki i Wigury ,Szkoła Podstawowa nr 221 im Barbary Bronisławy Czarnowskiej , Szkoła Podstawowa nr 236 im .Ireny Senderowej w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 oraz wszystkie wolskie gimnazja. Gratulujemy i życzymy ciekawej oraz twórczej pracy.

więcej

SIO 2015

W związku z kolejną edycją SIO - wrzesień 2015 roku uprzejmie informujemy, że najnowsza wersja programu SIO v.3.19 jest dostępna do pobrania ze strony Centrum Informatycznego Edukacji Ministerstwa Edukacji Narodowej plik do pobrania

więcej

Ochrona danych osobowych

Uprzejmie informuję, że z dniem 30 maja 2015 r. weszło w życie Rozporządzenie ministra administracji i cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 745). Rozporządzenie reguluje zakres działań administratora bezpieczeństwa informacji. Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych, której dotyczy sprawdzenie, bierze udział w sprawdzeniu lub umożliwia administratorowi bezpieczeństwa informacji przeprowadzenie czynności w toku sprawdzenia. Administrator bezpieczeństwa informacji zawiadamia kierownika jednostki organizacyjnej objętej sprawdzeniem o zakresie planowanych czynności w terminie co najmniej 7 dni przed dniem przeprowadzenia czynności. Zawiadomienia nie przekazuje się w przypadku:

więcej

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 506 520 661 zł | Etaty 3678 | Uczniowie 27517 | Placówki 69 | 1128 oddziały w tym 23 oddziały kursów kwalifikacyjnych | 4 projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej