POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R  W  K   Czcionka   A  +A  A++  Tumacz jzyka migowego

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

Pytania i odpowiedzi Wydziału Prawnego

 1. Kiedy należy sporządzić umowę na piśmie?
 2. W jakim przypadku możemy nie zastosować zaparafowanego wzoru umowy zamieszczonej na stronie internetowej DBFO-Wola ?
 3. Na jakim wzorze należy sporządzić umowę ze spółką cywilną?
 4. Na jakim wzorze sporządzić umowę najmu ze Stowarzyszeniem, Fundacją lub Klubem Sportowym?
 5. Na jakim wzorze sporządzić umowę najmu ze Wspólnotą Mieszkaniową lub Spółdzielnią Mieszkaniową?
 6. Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą musi posługiwać się pieczęcią firmy przy zawieraniu umowy?
 7. Kiedy umowy składamy w projekcie?
 8. W jakim terminie należy dostarczyć zawarte umowy?
 9. Czy umowa wydatkowa już zawarta ma być ponownie dostarczona do DBFO w oryginale czy w kopii?
 10. Na jaki czas mogą być zawarte umowy najmu?
 11. W ilu egzemplarzach składamy zawarte umowy najmu?
 12. Czy można dokonać poprawek w umowie już zawartej?
 13. Czy zmiana adresu kontrahenta wymaga sporządzenia aneksu do umowy?
 14. Co należy zrobić z umowami, dostarczonymi do DBFO – Wola w projekcie lub umowami zawartymi, które nie doszły do skutku?
 15. Kiedy umowa jest kompletna i jakie załączniki powinna zawierać?
 16. Kiedy należy dostarczyć oryginał zawartej umowy zlecenie lub o dzieło?
 17. Czy wypowiedzenie umowy musi być sporządzone na specjalnym wzorze?
 18. Czy należy wystąpić z wnioskiem o wstępną kontrasygnatę w przypadku prowadzenia postępowania przetargowego?
 19. Czy wstępna kontrasygnata może być zwiększona, jeżeli kwota najniższej oferty jest wyższa od zabezpieczonych środków?
 20. Co należy robić, jeżeli umowa została zawarta bez kontrasygnaty Głównego Księgowego?
 21. Czy zawsze należy sporządzić aneks do umowy w przypadku przekroczenia jej wartości?
 22. Jaki jest minimalny czas składania ofert w przetargu nieograniczonym?
 23. Co zrobić, gdy przetarg nieograniczony został unieważniony z powodu braku ofert?
 24. Kiedy upływa termin na składanie ofert w 7-dniowym przetargu nieograniczonym, którego ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu np. 13 lutego 2015r?
 25. Na jaki czas zawieramy umowy na usługi telekomunikacyjne?
 26. Z jaką datą zawieramy umowy na nowy rok budżetowy?
 27. Jakie dokumenty oraz informacje należy przekazać wraz z wnioskiem o sporządzenie opinii prawnej?
 28. Jak przeprowadzić przetarg nieograniczony - schemat procedury

wróć

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 503 371 566 zł | Etaty 3678 | Uczniowie 27517 | Placówki 69 | 1128 oddziały w tym 23 oddziały kursów kwalifikacyjnych | 4 projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej