POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R   W   K          Czcionka   A     +A     A++

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

Finanse i Rachunkowość

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie terminów przekazywania gminom dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości tej dotacji (Dz.U. 2019 poz. 554)
 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872)
 3. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, 2687, 2745, z 2023 r. poz. 28, 185, 326, 605, 641, 658,  825, 1059, 1114. 1130, 1407, 1414, 1429, 1523, 1617,  1667, 1675, 1705, 1723, 1787, 1843)
 4. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności z naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289, z 2023 r. poz. 1030, 1532)
 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2021 r. poz. 1979)
 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 38 poz. 207 z póź. zm.)
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 144)
 8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 144 z póź. zm.)
 9. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 – Ordynacja podatkowa (Dz.U. 1997 r. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.)
 10. Zarządzenie Nr 1237/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonania w planie wydatków finansowych dochodami własnymi przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału
 11. Uchwała Nr LXXXIX/2643/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 09 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej (z późn. zm.)
 12. Zarządzenie Nr 224/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie klasyfikowania dochodów i wydatków budżetu miasta stołecznego Warszawy w układzie zadaniowym
 13. Zarządzenie Nr 1734/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu obsługi transportowej Urzędu m.st. Warszawy
 14. Uchwała Nr LXXXVIII/2592/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie wydzielonych rachunków niektórych jednostek budżetowych m. st. Warszawy oraz dochodów gromadzonych na tych rachunkach (z późn. zm.)
 15. Zarządzenie Nr 19/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych
 16. Zarządzenie Nr 1613/2011 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 11 października 2011 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zewnętrznej w mieście stołecznym Warszawie
 17. Zarządzenie Nr 828/2015 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem w m.st. Warszawie
 18. Zarządzenie Nr 224/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie klasyfikowania dochodów i wydatków budżetu miasta stołecznego Warszawy w układzie zadaniowym.
 19. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z póź. zm.)
 20. Zarządzenie Prezydenta m. st. Warszawy nr 5721/2014 z 18 marca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. ujednolicenia procedur rozliczenia podatku od towarów i usług w jednostkach budżetowych m. st. Warszawy

wróć

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 508 160 164 zł | Etaty 3678 | Uczniowie 27517 | Placówki 69 | 1128 oddziały w tym 23 oddziały kursów kwalifikacyjnych | 4 projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej