POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R  W  K   Czcionka   A  +A  A++  Tumacz jzyka migowego

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

Zakres działania

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wola m. st. Warszawy, zwane dalej "Biurem", jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy, utworzoną do obsługi finansowo-księgowej i administracyjnej szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Wola m. st. Warszawy,z wyłączeniem szkół i placówek oświatowych obsługiwanych w tym zakresie przez Miejskie Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy. Obszarem działania Biura jest Dzielnica Wola m. st. Warszawy. Czynności nadzoru nad działalnością Biura wykonuje Zarząd Dzielnicy.

Do zadań Biura należy obsługa finansowo-księgowa szkół i placówek oświatowych określonych w

§ 1 Statutu, a w szczególności:

- opracowywanie na wniosek dyrektorów szkół i placówek oświatowych projektów planów finansowych oraz ich zmian,

- prowadzenie rachunkowości zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości,

- organizowanie wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych.Do zadań Biura należą ponadto:

- zapewnienie obsługi prawnej.


Biuro realizuje zadania na podstawie zawartych porozumień z dyrektorami szkół i placówek oświatowych obsługiwanych przez DBFO Wola. Biuro prowadzi dokumentację finansową, organizacyjną i archiwalną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

wróć

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 506 520 661 zł | Etaty 3678 | Uczniowie 27517 | Placówki 69 | 1128 oddziały w tym 23 oddziały kursów kwalifikacyjnych | 4 projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej