POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

                Czcionka   A     +A     A++

Zakres działania

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wola m. st. Warszawy, zwane dalej "Biurem", jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy, utworzoną do obsługi finansowo-księgowej i administracyjnej szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Wola m. st. Warszawy,z wyłączeniem szkół i placówek oświatowych obsługiwanych w tym zakresie przez Miejskie Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy. Obszarem działania Biura jest Dzielnica Wola m. st. Warszawy. Czynności nadzoru nad działalnością Biura wykonuje Zarząd Dzielnicy.

Do zadań Biura należy obsługa finansowo-księgowa szkół i placówek oświatowych określonych w

§ 1 Statutu, a w szczególności:

- opracowywanie na wniosek dyrektorów szkół i placówek oświatowych projektów planów finansowych oraz ich zmian,

- prowadzenie rachunkowości zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości,

- organizowanie wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych.Do zadań Biura należą ponadto:

- zapewnienie obsługi prawnej.


Biuro realizuje zadania na podstawie zawartych porozumień z dyrektorami szkół i placówek oświatowych obsługiwanych przez DBFO Wola. Biuro prowadzi dokumentację finansową, organizacyjną i archiwalną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

wróć

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 312 979 524 zł | Etaty 3318 | Uczniowie 23.714 | Placówki 68 | 1001 oddziałów w tym 7 oddziałów kursów kwalifikacyjnych | 15 projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej