POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R   W   K          Czcionka   A     +A     A++

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

Aktualności

Ilość artykułów: 101

Zmiany dotyczące badań lekarskich

Uprzejmie informuję, że z dniem 1 kwietnia 2015 r. zmieniają się zasady wykonywania wstępnych badań lekarskich. Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1662) w powiązaniu z art. 229 Kodeksu pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502) od dnia 1 kwietnia 2015 r. pracodawcy nie mają obowiązku kierowania na badania lekarskie osób przyjmowanych do pracy, których stosunek pracy ustał u innego pracodawcy wyniku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę a przerwa pomiędzy zakończeniem dotychczasowego zatrudnienia a podjęciem nowego nie przekroczyła 30 dni i spełniły następujące warunki: •przedstawiły pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, •nowy pracodawca stwierdził, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku. Przy zachowaniu wyżej wymienionych warunków wstępnych badań lekarskich nie będą musiały przeprowadzać również osoby przyjmowane do pracy, pozostające jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą (czyli podejmujące równoległe zatrudnienie)

więcej

SIO Marzec 2015

W związku z kolejną edycją SIO - marzec 2015 rok uprzejmie informuje, ze najnowsza wersja programu SIO v.3.18 jest dostępna do pobrania ze strony Centrum Informatycznego Edukacji Ministerstwa Edukacji Narodowej plik do pobrania Aktualną wersję wirtualnej maszyny JAVA (JRE) można pobrać tutaj

więcej

Zasady rozliczania umów zleceń w ramach akcji „Lato w Mieście 2015”

1. Umowy zlecenia dla osób sprawujących opiekę i prowadzących zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach akcji „Lato w mieście" muszą być sporządzane na wzorach umieszczonych na stronie internetowej DBFO-Wola w zakładce pliki do pobrania. 2. Zawarte ze zleceniobiorcą umowy zlecenia wraz z wypełnionym oświadczeniem zleceniobiorcy w celu zabezpieczenia środków finansowych i dokonania kontrasygnaty na umowie powinny zostać dostarczone do DBFO-Wola najpóźniej w pierwszym dniu obowiązywania umowy.

więcej

Subwencja oświatowa

W dniu 1 stycznia 2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015. Podział części oświatowej jest dokonywany w szczególności z uwzględnieniem:

więcej

Zmiany w klasyfikacji budżetowej w 2015 roku

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 grudnia 2014r pod poz. 1952 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

więcej

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 508 160 164 zł | Etaty 3678 | Uczniowie 27517 | Placówki 69 | 1128 oddziały w tym 23 oddziały kursów kwalifikacyjnych | 4 projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej