POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R  W  K   Czcionka   A  +A  A++  Tumacz jzyka migowego

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

Subwencja oświatowa

2015-01-01 01:32

W dniu 1 stycznia 2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015.

Podział części oświatowej jest dokonywany w szczególności z uwzględnieniem:

 • finansowanie wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi) szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego,
 • dotowania publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne,
 • finansowania zadań z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • z uwzględnieniem doradztwa metodycznego,
 • finansowanie wydatków związanych z indywidualnym nauczaniem,
 • dofinansowania wydatków związanych z wypłaceniem odpraw nauczycielom oraz udzieleniem nauczycielom urlopów dla poratowania zdrowia,
 • dofinansowania kształcenia uczniów niebędących obywatelami polskimi,
 • finansowania dodatków i premii dla opiekunów praktyk zawodowych,
 • finansowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci,
 • finansowania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami,
 • finansowania wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w przeprowadzeniu części ustnej egzaminu maturalnego,
 • finansowanie kosztów komisji egzaminacyjnych powoływanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

wróć

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 435 032 205 zł | Etaty 3683 | Uczniowie 27517 | Placówki 69 | 1128 oddziały w tym 23 oddziały kursów kwalifikacyjnych | 12 projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej