POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R  W  K   Czcionka   A  +A  A++  Tumacz jzyka migowego

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

Zasady rozliczania umów zleceń w ramach akcji „Lato w Mieście 2015”

2015-03-02 01:19

1. Umowy zlecenia dla osób sprawujących opiekę i prowadzących zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach akcji „Lato w mieście" muszą być sporządzane na wzorach umieszczonych na stronie internetowej DBFO-Wola w zakładce pliki do pobrania.
2. Zawarte ze zleceniobiorcą umowy zlecenia wraz z wypełnionym oświadczeniem zleceniobiorcy w celu zabezpieczenia środków finansowych i dokonania kontrasygnaty na umowie powinny zostać dostarczone do DBFO-Wola najpóźniej w pierwszym dniu obowiązywania umowy.
3. Dla osób niebędących pracownikami zleceniodawcy należy dostarczyć wypełniony druk ZUS ZZA (Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego), a w przypadku osób bezrobotnych wypełniony druk ZUS ZUA (Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego).
4. Wydatki dotyczące umów zleceń w ramach akcji „Lato w mieście" będą realizowane ze środków budżetowych do wysokości planu finansowego określonego w rozdziale 85412 § 4170, 4110, 4120.
5. Zleceniobiorca jest zobowiązany do złożenia wypełnionego rachunku do umowy zlecenia w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia wykonywania przedmiotu umowy.
6. Wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia nastąpi przelewem na konto zleceniobiorcy na podstawie prawidłowo wystawionego rachunku przez zleceniobiorcę, potwierdzonego przez Dyrektora szkoły w następującym terminie:
- rachunki, które wpłyną do DBFO – Wola do dnia 2 danego miesiąca wypłacone będą najpóźniej do 11 dnia danego miesiąca,
- rachunki, które wpłyną do DBFO – Wola do dnia 11 danego miesiąca wypłacone będą najpóźniej do 21 dnia danego miesiąca,
- rachunki, które wpłyną do DBFO – Wola po 14 dniu danego miesiąca wypłacone będą najpóźniej do 11 dnia miesiąca następnego.

wróć

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 435 032 205 zł | Etaty 3683 | Uczniowie 27517 | Placówki 69 | 1128 oddziały w tym 23 oddziały kursów kwalifikacyjnych | 12 projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej