POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R  W  K   Czcionka   A  +A  A++  Tumacz jzyka migowego

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

Aktualności

Ilość artykułów: 101

Sprawozdanie z wynagrodzeń nauczycieli w 2015 r.

W związku z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. , poz. 191, z późn. zm.) Biuro Edukacji udostępnia do pobrania sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w jednostkach oświatowych prowadzonych przez m.st. Warszawa wraz z informacją uzupełniającą.

więcej

WARSZAWSKIE INICJATYWY EDUKACYJNE

W ramach XI edycji programu Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne placówki oświatowe dzielnicy Wola m. st. Warszawy otrzymały w II semestrze roku szkolnego 2015/2016 dofinansowanie w kwocie 122.590 zł na realizację 18 projektów. Program będzie realizowany w: • 4 szkołach podstawowych – 5 projektów na kwotę 17.816 zł, • 1 przedszkolu – 1 projekt na kwotę 5.900 zł, • 2 gimnazjach – 3 projekty na kwotę 21.971 zł, • 5 Liceach Ogólnokształcących – 6 projektów na kwotę 54.437 zł, • 2 Zespołach Szkół Zawodowych – 3 projekty na kwotę 22.466 zł,

więcej

WARSZAWSKI PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ

W ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej szkoły otrzymały w II semestrze roku szkolnego 2015/2016 dofinansowanie w kwocie 13.920 zł na realizację następujących projektów: • Zespół Szkół Fototechnicznych przy ul. Spokojnej 13 na projekt: „Warsztaty z zakresu artystycznej, studyjnej i plenerowej fotografii przygotowujące do aktywnego i świadomego udziału w życiu kulturalnym miasta". • XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida przy ul. Obozowej 60 na projekt: „Sztuka fotografowania – Warszawa miejscem inspiracji – warsztaty fotograficzno-przyrodnicze". • CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia przy ul. Złotej 58 na projekt: „Maski i absurdy teatru S. Mrożka – warsztaty teatralno-literackie dla młodzieży przygotowujące do III edycji konkursu w Teatrze Polskim w Warszawie".

więcej

Ustawa okołobudżetowa (odpis za ZFŚS, środki na doskonalenie nauczycieli)

W 2016 r. nie zmieni się wysokość odpisu na ZFŚS dla nauczycieli. Do ustalenia tego odpisu, tak samo jak w 2015 r. , będzie miała zastosowanie kwota bazowa obowiązująca w dniu 01.01.2012 r., czyli 2618,10 zł. Wysokość odpisu na ZFŚS dla pracowników administracji i obsługi nadal ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 roku ogłoszonego przez Prezesa GUS. Wynagrodzenie to wynosi 2917,14 zł. Nie zmienią się też zasady wyliczania środków przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Podstawa prawna: ustawa z dn. 28.12.2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2199 ).

więcej

Program Rządowy „ Bezpieczna + ”

Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 przy ul. Jana Pawła 69 jako jedyna szkoła na terenie m. st. Warszawy otrzymała wsparcie finansowe w ramach dotacji celowej na realizację programu „ Bezpieczna + ". Celem programu jest zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach. Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 spełnił warunki programu i otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 67.792 zł . Wkład własny szkoły wyniesie 16.948 zł. Ogółem koszty realizacji programu wyniosą 84.740 zł.

więcej

Wykonanie wydatków budżetu oświaty w 2015 roku

Ogółem na kwotę – 194.177.218,61 zł - 99,88 % planu w tym : - wydatki płacowe - 162.064.478,92 zł - 99,99 % - wydatki rzeczowe - 28.217.887,38 zł - 99,82 % - wydatki majątkowe - 345.500 zł - 100 % - zadania dodatkowe - 3.549.352,31 zł - 95,2 % m.in. doskonalenie zawodowe nauczycieli, pomoc materialna dla uczniów, inne formy pomocy dla uczniów, pozostałe działalności.

więcej

Program Informatyzacji Szkół Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

W 2015 roku Dzielnica Wola m. st. Warszawy przeznaczyła prawie 1 milion zł na realizację Programu Informatyzacji Szkół. W programie uczestniczyły szkoły podstawowe, gimnazja oraz Licea Ogólnokształcące. Ponad 30 szkół Dzielnicy Wola otrzymało środki finansowe na zakup komputerów oraz sprzętu informatycznego do pracowni informatycznych w celu zapewnienia wysokiej jakości realizacji programów dydaktycznych.

więcej

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 506 520 661 zł | Etaty 3678 | Uczniowie 27517 | Placówki 69 | 1128 oddziały w tym 23 oddziały kursów kwalifikacyjnych | 4 projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej