POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R  W  K   Czcionka   A  +A  A++  Tumacz jzyka migowego

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

Aktualności

Ilość artykułów: 101

Ustawa okołobudżetowa (odpis za ZFŚS, środki na doskonalenie nauczycieli)

W 2015 r. nie zmieni się wysokość odpisu na ZFŚS dla nauczycieli. Do ustalenia tego odpisu, tak samo jak w 2014 r. , będzie miała zastosowanie kwota bazowa obowiązująca w dniu 01.01.2012 r., czyli 2618,10 zł. Wysokość odpisu na ZFŚS dla pracowników administracji i obsługi nadal ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 roku ogłoszonego przez Prezesa GUS. Wynagrodzenie to wynosi 2917,14 zł. Nie zmienią się też zasady wyliczania środków przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Podstawa prawna: ustawa z dn. 05.12.2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1877 )

więcej

Zmiany w ustawie o systemie oświaty od dnia 1 września 2014 r.

W dniu 08 lipca 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 811), która wprowadza nowe zasady wyboru przez nauczycieli podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz gwarantuje uczniom szkół podstawowych i gimnazjów prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania dla tych szkół.

więcej

Warszawska Grupa Zakupowa

Przedstawiamy Państwu instrukcję korzystania z Systemu Zarządzania Energią, która jest również dostępna na stronie https://energia.um.warszawa.pl/sze/ w dziale „Pobierz pliki". Znajdą tam Państwo szereg informacji dotyczących wprowadzania faktur oraz będą mogli mieć wgląd we wszystkie faktury dystrybucyjne swojej placówki. Instrukcja korzystania z systemu zarządzania energią

więcej

Od 16 kwietnia br. obowiązuje wyższy próg stosowania ustawy Pzp

W dniu 14 marca 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Kluczowa zmiana wynikająca z przedmiotowej ustawy dotyczy podwyższenia tzw. progu bagatelności z 14.000 euro do 30.000 euro.

więcej

SIO Marzec 2014

W związku z kolejną edycją SIO - marzec 2014 rok uprzejmie informuje, ze najnowsza wersja programu SIO v.3.16 jest dostępna do pobrania ze strony Centrum Informatycznego Edukacji Ministerstwa Edukacji Narodowej plik do pobrania Aktualną wersję wirtualnej maszyny JAVA (JRE) można pobrać tutaj Do prawidłowego sporządzenia sprawozdania niezbędna jest aktualna wersja programu. Dane finansowe do tabel: K01, W1, W2 do wersji sprawozdania na dzień 31 marca br. zostaną przesłane przez DBFO do szkół i placówek oświatowych drogą elektroniczną do dnia 31 marca br. Uprzejmie prosimy o przekazywanie sprawozdań SIO w formie papierowej oraz elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 03.04.2014 r. do DBFO - Wola, ul. Rogalińska 2, pokój nr 3 (parter) do Pana Adama Rosińskiego, tel. (022) 53-56-181 Podczas weryfikacji danych SIO należy zwrócić szczególną uwagę, aby dane dotyczące liczby uczniów (w tym uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) były zgodne z danymi: - w aktualnych arkuszach organizacyjnych (w przypadku szkół samorządowych); - w systemie rozliczeń dotacji ODPN (w przypadku szkół prowadzonych przez inne organy niż samorząd m. st. Warszawy) Dokładna instrukcja merytoryczna dotycząca wprowadzania przekazywania danych, a także opis działania programu oraz eksportu danych znajduje się pod adresem: http://www.cie.men.gov.pl/index.php/sio-centrum-pomocy/sio-instrukcje.html Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że w 2014 roku Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. funkcjonuje dwutorowo w wersji obecnie używanej do sprawozdawczości oraz w wersji modernizowanej, tzw. "nowym SIO". Proszę również o śledzenie komunikatów na stronach Biura Edukacji m. st. Warszawy oraz MEN: http://www.cie.men.gov.pl/index.php/sio.html

więcej

Zgłaszanie do DBFO Wola wypadków uczniów w placówkach oświatowych

W związku z ostatnimi ustaleniami dotyczącymi zgłaszania do DBFO Wola wypadków uczniów w placówkach oświatowych, uprzejmie prosimy o przekazywanie informacji zawierających następujące dane : - nazwa placówki - data wypadku - rodzaj wypadku ( lekki, ciężki, zbiorowy, śmiertelny ).

więcej

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Uprzejmie przypominamy, że zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla szkół i placówek oświatowych z terenu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy realizowane na podstawie zgody wyrażonej pismem znak WaP-0-4561-35/09 z dnia 31 lipca 2009 r. Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie wykonuje Pan Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. – Główny Specjalista w Zespole Administracyjno – Organizacyjnym DBFO – Wola m. st. Warszawy w dniach: poniedziałek i środa każdego tygodnia w godzinach 800 - 1200 w następującym zakresie:

więcej

Ustawa okołobudżetowa (odpis za ZFŚS, środki na doskonalenie nauczycieli)

W 2014 r. nie zmieni się wysokość odpisu na ZFŚS dia nauczycieli. Do ustalenia tego odpisu, tak samo jak w 2013 r. , będzie miała zastosowanie kwota bazowa obowiązująca w dn. 01.01.2012 r., czyli 2618,10 zł. Nie zmienią się też zasady wyliczania środków przeznaczonych do doskonalenie zawodowe nauczycieli. Podstawa prawna: ustawa z dn. 08.11.2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reaiizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1645)

więcej

Sprawozdanie z wynagrodzeń nauczycieli w 2013 r.

W związku z art. 30a ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) Biuro Edukacji udostępnia do pobrania sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w jednostkach oświatowych prowadzonych przez m.st. Warszawa wraz z informacją uzupełniającą. Na terenie Dzielnicy Wola średnie wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2013 roku kształtowało się następująco: - stażyści - 2 993,07 zł - kontraktowi - 3 438,54 zł - mianowani - 4 191,93 zł - dyplomowani - 5 304,70 zł

więcej

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 506 520 661 zł | Etaty 3678 | Uczniowie 27517 | Placówki 69 | 1128 oddziały w tym 23 oddziały kursów kwalifikacyjnych | 4 projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej