POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R  W  K   Czcionka   A  +A  A++  Tumacz jzyka migowego

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

Wykonanie kompleksowych prac archiwizacyjnych w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty – Wola m. st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie, ul. Rogalińska 2 - nabór ofert zakończony

2019-07-05 12:05

Wybrana oferta :

SYSTEM AD Łupij, Roguski Sp.J.

ul. Ratuszowa 11

03-450 Warszawa

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:  

Wykonanie kompleksowych prac archiwizacyjnych w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty – Wola m. st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie, ul. Rogalińska 2

Termin realizacji zamówienia: do dnia 27 września 2019 r.

Kryterium oferty
- Cena: 60 %
- Referencje potwierdzające rzetelność wykonywania usług archiwizacyjnych oraz udokumentowane minimum 5-cio letnie doświadczenie w wykonywaniu usług archiwizacyjnych dokumentów, udokumentowanie posiadania przez pracowników wykonujących prace archiwizacyjne posiadanie dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu archiwizacji I stopnia, lub ukończenia studiów – kierunek archiwizacja dokumentów – 40%
Zakres prac archiwizacyjnych przewidzianych do wykonania:
1. opracowanie dokumentacji: Wydziału Księgowości dokumentów znajdujących się w segregatorach, Wydziału Płac i Ubezpieczeń Społecznych, Wydziału Analiz i Planowania Budżetu, Zespołu Prawnego – ogółem 120 mb.
2. nadanie kwalifikacji dokumentacji do odpowiednich kategorii archiwalnych,
3. systematyzacja akt według komórek organizacyjnych oraz grup rzeczowych,
4. scalenie z wszystkich pomieszczeń archiwów dokumentacji płacowej i umieszczenie ich w pomieszczeniu przeznaczonym na archiwum Wydziału Płac i Ubezpieczeń
5. klasyfikacja dokumentów w układzie rzeczowym,
6. ułożenie chronologicznie dokumentów wg roku ich powstania,
7. oznaczenie segregatorów etykietami samoprzylepnymi z ich opisem i sygnaturą archiwalną,
8. opracowanie środków ewidencyjnych w formie bazy danych ( rejestracja każdego segregatora w programie MS EXCEL,
9. wprowadzenie do bazy danych następujących informacji: liczba porządkowa, znak teczki, tytuł teczki, daty skrajne od – do, kategoria akt, miejsce przechowywania akt w składnicy akt – topografia,
10. wybrakowanie przeterminowanej dokumentacji niearchiwalnej wraz ze sporządzeniem odpowiednich dokumentów brakowania – dokumentacja wydziałów DBFO – Wola w tym dokumentacja Wydziału Księgowości - 2013 r. – 155 mb.
11. wyłączenie z dokumentacji Wydziału Księgowości 2013 r. przeznaczonej do wybrakowania wyciągów bankowych zawierających płatności ZUS oraz Urzędu Skarbowego i ich zarchiwizowanie,
12. zarchiwizowanie dokumentacji Wydziału Płac i Ubezpieczeń Społecznych – kart wynagrodzeń rocznikiem oraz imiennym wykazem pracowników,
13. fizyczne zniszczenie wybrakowanej dokumentacji po otrzymaniu zgody z Archiwum Państwowego oraz wystawienie certyfikatu zniszczenia,
14. ułożenie dokumentów we wskazanym pomieszczeniu archiwum,
15. wprowadzenie i weryfikacja topografii w archiwum zarchiwizowanych dokumentów.

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:
1. Wykonawca usługi przyjmuje na siebie koszty związane z zakupem podstawowych materiałów biurowych, jak etykiety samoprzylepne służące do oklejania dokumentów, tekturowe teczki wiązane A4, koperty, klipsy archiwizacyjne na zaczepy.

Uwagi:
Wykonawca usługi zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu
1. wykonane prace archiwizacyjne na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego,
2. opracowane środki ewidencyjne dokumentacji w formie elektronicznej ( płyta CD)
3. dołączyć do oferty cenowej referencje potwierdzające rzetelność wykonywania usług archiwizacyjnych, udokumentowane minimum 5-cio letnie doświadczenie w wykonywaniu usług archiwizacyjnych dokumentów, udokumentowanie posiadania przez pracowników wykonujących prace archiwizacyjne posiadanie dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu archiwizacji I stopnia, lub ukończenia studiów – kierunek archiwizacja dokumentów

Ofertę prosimy przesłać w terminie do dnia 12 lipca 2019 r.
Faksem na numer: 22 535 61 24 lub pocztą elektroniczną na adres mailowy:

sekretariat@dbfo-wola.waw.pl lub złożyć osobiście w siedzibie DBFO – Wola m. st. Warszawy 

do godz. 1500 dnia 12 lipca 2019 r.

Załączniki :

  1. Ogłoszenie
  2. Formularz ofertowy

wróć

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 501 733 751 zł | Etaty 3678 | Uczniowie 27517 | Placówki 69 | 1128 oddziały w tym 23 oddziały kursów kwalifikacyjnych | 4 projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej